Trenutno gostiju
Trenutno aktivnih Gostiju: 9 
Posjete
Posjete Sadržajima : 715056
Historijat

HISTORIJAT

Advokatura u Bosni i Hercegovini ima tradiciju dužu od 120 godina - prvi pisani Zakon o advokaturi donijela je Austro-ugarska 1883. godine / Advokaten ordnung /. Ovaj datum danas se slavi kao početak samostalne i neovisne advokature u BIH. „Advokatskim redom“ kako se nazivao zakon, utemeljen je jedinstven sistem i sloboda bavljenja advokaturom. Advokati su dio pravosuđa, a vlasti nisu mogle odbiti molbu podnositelja, ako je ispunjavao uslove za bavljenje advokaturom.


Drugi Zakon o advokaturi je donešen 1909. godine i njime su osnovane advokatske komore u Sarajevu, Ljubljani, Splitu i Dubrovniku.

Ovim Zakonom je advokatura institucionalizovana – dobila je Advokatsku komoru, svoje organe a vodio se i Imenik advokata, iako i dalje advokate imenuje upravna vlast.

1929. godine donešen je novi Zakon o advokatima kojim se izjednačuje položaj advokata u Kraljevini Jugoslaviji. Iste godine Ministar pravde donosi Uredbu kojom se osnivaju Advokatske komore u: Beogradu, Podgorici, Skoplju i Zagrebu a komore u Sarajevu, Novom Sadu, Ljubljani i Splitu su nastavile sa radom. Ovaj Zakon urađen je po tadašnjim evropskim standardima, pa je advokat imao slobodu govora i potpuni imunitet.

Tada je prvi put ženama dozvoljeno da se bave advokaturom - dakle svaka osoba koja ispunjava zakonske uslove imala je pravo biti upisana u Imenik advokata, bez odobrenja državnih vlasti.

U periodu komunističkog režima krajem 1946. godine donesen je novi Zakon o advokaturi, kojim su Advokatske komore stavljene pod nadzor Ministarstva pravde.

1957. godine donosi se novi Zakon o advokaturi i advokatura je postavljena kao javna služba sa pravom da pored zastupanja građana, zastupa radne organizacije i ustanove. Prvi Zakon o advokaturi Bosne i Hercegovine je donesen 1971. godine a 1974. godine pokreće se časopis „Advokatura“.

 

Donošenjem Zakona o advokaturi Federacije BiH 2002.godine (“Sl. novine FBiH”40/02) advokatura je nezavisna i samostalna profesionalna djelatnost koja funkcionira u skladu sa ovim Zakonom i propisima donešenim na osnovu Zakona.

 

Advokatsku djelatnost kao profesionalnu djelatnost vrše advokati kao pojedinci koji moraju biti upisani u Imenik advokata regionalne advokatske komore (prema sjedištu advokatske kancelarije) čime ujedno stiču članstvo u AKFBiH.

Advokat ne smije obavljati djelatnosti koje su nespojive sa ugledom i neovisnošću advokatske djelatnosti.

 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba