Korisni dokumenti Odluka upravnog odbora

Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine

REGIONALNA ADVOKATSKA KOMORA BIHAĆ

               U P R A V N I     O D B O R

 

Broj: 150/11             Bihać, 17.03.2011.godine

 

 

Upravni odbor Regionalne advokatske komore Bihać na sjednici održanoj dana 17.03.2011.godine,  d o n o s i:

 

O D L U K U

 

I

Mjesečna članarina Advokatskoj komori Federacije BiH plaćat će se po prispjeću članarina na transakcijski račun ove Komore i to počev od 01.04.2011.godine pa nadalje. Obavijestiti AK F BiH da smo pokrenuli disciplinski postupak radi neplaćanja članarine. Na kraju poslovne godine izvršit će se sravnjenje odnosno izvršit će se uplata članarina koje su uplaćene retroaktivno po uplati  AK FBiH za određeni mjesec.

 

II

Odluka stupa na snagu 17.03.2011.godine.

 

III

Ovu Odluku objaviti na web stranici RAK Bihać.

 

                      Predsjednik Upravnog odbora  

Ibrahim Kadić, advokat

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dostaviti:

-          Predsjedniku RAK Bihać Abdagić Omeru

-          Web stranica RAK Bihać

-          AK FBiH

-          a/a

 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba